ลำดับ วันที่ออกหนังสือเวียน ชื่อหนังสือเวียน ดาวน์โหลด
1 22 ก.ย. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิ (ว 21/2564) download
2 27 ธ.ค. 2555 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ว 20/2555) download
3 02 ธ.ค.2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน 2551 download
4 11 ธ.ค. 2551 การรับรองคุณวุฒิ (ว 14/2551) download