คำถามที่พบบ่อย
คำถาม : การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. ในระดับปริญญามีกี่สาขาวิชา
ตอบ : มีจำนวน 49 สาขาวิชา เอกสาร