การรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ตามนัยมาตรา8(10) และมาตรา13(11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551

        การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางราชการได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ ก.พ. กำหนด มาปฏิบัติราชการ และกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ก.พ. จะรับรองคุณวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ที่สถาบันการศึกษาได้จัดทำขึ้น และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วหมายถึง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ แต่มิได้รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

        หลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ก.พ. จะรับรองคุณวุฒิที่ได้รับ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ให้บรรจุเข้ารับราชการได้

        ระบบการจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เป็นการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีหลักสูตรใดบ้างที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ ให้บรรจุเข้ารับราชการได้ โดยข้อมูลในระบบฯจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

1. การรับรองคุณวุฒิในประเทศ
2. การรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ

ซึ่งจะปรากฏข้อมูลที่ผู้ค้นหาควรทราบเบื้องต้น และคำแนะนำในการใช้ระบบ เพื่อให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ในการค้นหาข้อมูลที่ท่านต้องการ

ค้นหาการรับรองคุณวุฒิหลักสูตร

Handbill
*** การนำผลการรับรองในระบบรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ ***

        สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า ผลการรับรองที่ได้จากระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยค้นหาคุณวุฒิที่ต้องการ ว่าปรากฏอยู่ในหนังสือเวียนฉบับใด ดังนั้น หากประสงค์จะนำไปอ้างอิงในกรณีใด ๆ ก็ตาม ต้องอ้างอิงจากหนังสือเวียนหรือไฟล์หนังสือเวียนที่เป็น PDF เท่านั้น ตรวจสอบหนังสือเวียนได้จาก ที่นี่

***การสมัครสอบของข้าราชการประเภทอื่น***

       การสมัครสอบใด ๆ ที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ หากมีข้อสงสัยเรื่องคุณวุฒิว่าตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครกำหนดไว้หรือไม่ โปรดติดต่อกับหน่วยงานที่ประกาศรับสมัครนั้น ๆ โดยตรง