ดูผลการรับรองคลิกที่เครื่องหมาย icon
    ลำดับที่ มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขา/วิชาเอก รัฐ/เอกชน ระดับการศึกษา คณะ/หน่วยงาน ผลการรับรอง หมายเหตุ เลขที่หนังสือเวียน ลงวันที่
      ดูผลการรับรองคลิกที่เครื่องหมาย icon
      ลำดับที่ มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขา/วิชาเอก รัฐ/เอกชน ระดับการศึกษา คณะ/หน่วยงาน ผลการรับรอง หมายเหตุ หนังสือเวียน